Andrzej Głazek jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego (nr wpisu TP/15/11). Dokumenty wymagające uwierzytelnienia mogą zostać poświadczone bez wydłużania terminu tłumaczenia. Koszt uwierzytelnienia tłumaczonych dokumentów wynosi 10 zł netto od każdego uwierzytelnianego dokumentu plus 30 zł netto od całego pakietu dokumentów jednorazowo przyjmowanych do tłumaczenia niezależnie od ich liczby i objętości. Koszt ten obejmuje przesłanie tłumaczenia w formie papierowej poleconą pocztą priorytetową. Koszt przesyłki kurierskiej, jeśli jest niezbędna, ponosi klient. Uwierzytelniam też tłumaczenia w wersji elektronicznej podpisem eletronicznym. Koszt takiego uwierzytelnienia dokumentów tego wymagających wynosi 10 zł netto od każdego uwierzytelnianego dokumentu.

Artykuł 18 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. (Dz.U.2016.1222 j.t. z późn. zm.) stanowi:
„1. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism wydawanych w formie pisemnej tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, o której mowa w art. 6 ust. 2. Pieczęć zamawia, na koszt tłumacza przysięgłego, Minister Sprawiedliwości w Mennicy Polskiej.
1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.
1b. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne i organizacyjne potwierdzania i obsługi danych zamieszczanych w certyfikatach kwalifikowanych wydanych dla tłumaczy przysięgłych, mając na względzie potrzebę identyfikacji tłumaczy przysięgłych oraz kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podpisu elektronicznego przy wykonywaniu zadań tłumacza przysięgłego.
2. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.”