W przypadku usług nietypowych (np. korekta, adjustacja tekstu, opinie) należność za wykonanie takich usług będzie każdorazowo uzgadniana z Klientem.

W przypadku tłumaczeń poza Wrocławiem Klient pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza. W przypadku wyjazdów zagranicznych Klient zobowiązany jest pokryć koszt ubezpieczenia tłumacza i 25% diet wynikających z przepisów o służbowych podróżach zagranicznych. Jeśli Klient nie zapewnia całodziennego wyżywienia, tłumaczowi przysługuje ekwiwalent w wysokości określonej wyżej wymienionymi przepisami.